Kudo Grades

1st Kyu

October 2022

5th Kyu

November 2022

9th Kyu

November 2022

10th Kyu

November 2022